o Politike

Ako správne voliť – jednoduchý prehľad

Ako správne voliť – jednoduchý prehľad
Jozef

Týmto článkom by sme obyvateľov Galanty chceli v skratke vysvetliť ako treba voliť pri voľbách do NR SR dňa 05.03.2016.

To, že je potreba ísť voliť, to vieme naozaj všetci, no nie všetkým nám sú jasné pravidlá pri vstupe do volebnej miestnosti. Preto sme pre Vás pripravili  jednoduchý prehľad ako sa správať vo volebnej miestnosti.

POSTUP:

 1. Po vstupe do volebnej miestnosti sa volebnej komisii preukážte občianskym preukazom alebo iným dokladom preukazujúcim Vašu totožnosť, na ktorom musí byť Vaša fotografia a musia tam byť Vaše osobné údaje. Ak nebudete mať ani jeden z takýchto dokladov, nebudete pripustený k voľbám.
 2. Ak budete mať doklad totožnosti a členovia volebnej komisie overia Vašu totožnosť, zaznamenajú Vás vo voličskom zozname. Odovzdajú Vám hlasovacie lístky a obálku. Prevzatie týchto listín potvrdíte svojím podpisom na voličskom zozname. Ak sa stane, že sa nemôžete podpísať, predseda volebnej okrskovej komisie poznačí túto skutočnosť do zoznamu voličov.
 3. Keď ste splnili predchádzajúce dva body, každý jeden z Vás, samostatne, príde za plentu, čiže do priestoru určeného na vypísanie lístkov a môžete začať voliť. Za plentu si však môžete zobrať aj inú osobu, ale iba v prípade závažných zdravotných problémov alebo v prípade ak neviete čítať a písať. POZOR, podmienkou je, že to nesmie byť nikto z členov volebnej komisie!

Za plentou:

A – vyberiete jeden lístok s politickou stranou, ktorú preferujete.  Na tomto lístku nemusíte nikoho zakrúžkovať,  ak nechcete. V prípade, ak sa rozhodnete predsa len niekoho na tomto lístku zakrúžkovať, môžete to urobiť, ale POZOR, maximálne štyroch na jednom hlasovacom lístku! Urobíte to tak, že zakrúžkujete číslo pri jeho mene na tomto lístku. V prípade, že sa pomýlite, je možná oprava. Požiadate volebnú komisiu o nové hlasovacie lístky  a tie nepoužité vhodíte do zapečatenej schránky používanej na nepoužité volebné hárky.

B – Ak ste vyplnili hlasovací lístok správne, vložte ho do obálky a odporúčam obálku zalepiť, aby ste sa vyhli manipulácií s Vašim hlasovacím lístkom. Takto zalepenú obálku pred volebnou komisiou vhodíte do volebnej schránky. Ak tak zo závažných zdravotných dôvodov nemôžete urobiť, požiadajte inú osobu, ale opäť to nemôže byť nikto z volebnej komisie.

DOLEŽITÉ:

Čas na úpravu hlasovacieho lístka nie je ničím obmedzený. Nikto vám nemôže prikázať ani Vás vyhnať, aby ste priestor za plentou opustili. 

Nezabúdajte, že ako volič ste povinný vložiť nepoužité hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej, inak Vám hrozí pokuta 30€.

Sú prípady, že sa osobne nemôžete dostaviť do volebnej miestnosti z rôznych dôvodov, napríklad zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, je potrebné o to vopred požiadať komisiu, že chcete voliť. V takom prípade k vám okrsková volebná komisia vyšle najmenej dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou.

2 komentáre

2 Comments

 1. Marian Klčovanský

  28. februára 2016 at 22:15

  napíšte mi sem zákon a nejakú citáciu podľa ktorého za plentu nemôžem aj svjvolne prizvať hoci koho samozrejme mimo členov komisie.

  • Anonym

   28. februára 2016 at 22:21

   ..volebný systém pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky je definovaný v Ústave Slovenskej republiky v článku 30 a v zákone č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.
   Ústava Slovenskej republiky v článku 30 odsek 3 hovorí:„ Volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním. Podmienky výkonu volebného práva ustanoví zákon.“.

Napísať komentár

Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

o Politike

Viac na o Politike